AFTALE OM FLERE OG BEDRE UDDANNELSESMULIGHEDER I HELE DANMARK

Maritime Uddannelser har med interesse læst den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.

De maritime uddannelsesinstitutioner er godt forankret i hele landet med uddannelser i Svendborg, Marstal, København, Slagelse, Holbæk, Aarhus, Viborg, Esbjerg, Fredericia, Skagen, Ålborg og Frederikshavn. Vi er lydhøre over for det lokale erhvervslivs behov for uddannet arbejdskraft, og vi har stærke faglige miljøer fordelt i hele landet. Inden for det seneste år har vi af egen drift åbnet nye uddannelsesudbud i Viborg, Holbæk og Slagelse, ligesom der arbejdes på nye udbud i Kalundborg og Næstved. Vi er dermed allerede langt i forhold til at tilbyde uddannelser i hele landet.

Vi hilser det politiske ønske om endnu flere maritime uddannelsespladser i hele Danmark velkommen. Det er en anerkendelse af vores institutioners vedholdende fokus på kvalitet, relevans og fornyelse. Vi glæder os også over, at der bliver lyttet til erhvervslivet, som efterspørger vores dimitten- der. Her i efteråret 2021 er der således godkendt en ny diplomuddannelse i maritim drift og bæredygtig udvikling på SIMAC, og MARTEC har fået god- kendt en maritim ingeniøruddannelse i skibsteknik og marine konstruktioner.

Herudover er der allerede nu på Fredericia Maskinmesterskole, FMS, rigtig god dialog med det sønderjyske erhvervsliv. Behovsanalysen ser lovende ud, og der er god fremdrift i de konkrete planer om at etablere et nyt udbud af maskinmesteruddannelse i Sønderborg. MARTEC er også i fuld gang med at analysere behovet for maskinmestre i Thisted, og også her ser de første analyser lo- vende ud. Der er også her dialog med erhverv og øvrige uddannelsesinstitutioner i området. FMS og MARTEC forventer begge at sende ansøgning om de nye udbud i februar 2022. Herudover vil MSK analysere mulighederne for at lave en teknisk uddannelse nær Femernbyggeriet på Lolland. Vi vil som sektor samarbejde om at levere på det politiske ønske om nye maritime uddannelser flere steder i landet, og vi vurderer ikke, at de nye udbud vil betyde ”kannibalisering” i den mari- time uddannelsessektor. Tværtimod tror vi, at de nye planer rummer potentiale for, at vi samlet set kan uddanne flere dimittender.

Samtlige maritime uddannelsesinstitutioner stiller sig imidlertid undrende over for de nu varslede nedskaleringer på maskinmesterskolerne i Aarhus og København på 10% i forhold til optaget i 2019. Det er en stor nedskæring og noget af et retningsskifte. Hidtil er vi blevet bedt om at optage

Side 1 af 3

og uddanne flere maskinmestre pga. mangel på arbejdskraft med STEM-kompetencer i det mari- time erhverv og i industrien. Såvel ledigheden som dimittendledigheden blandt maskinmestre er meget lav i alle dele af landet. Vi vurderer, at aftalen vil betyde, at afviste ansøgere i Aarhus og Kø- benhavn i stedet vil vælge andre uddannelser uden for den maritime uddannelsessektor.

De maritime uddannelsesinstitutioner har en lang og god tradition for dialog med erhvervslivet. Det sker bl.a. via praktik og samarbejde om bachelorprojekter. Vores samarbejde betyder også, at vores uddannelsesinstitutioner så vidt muligt tilrettelægger udbud af uddannelser efter lokale be- hov. Denne handlefrihed er meget væsentlig for os som sektor. På den måde er vi altid parate til at udvikle vores uddannelsers indhold og tilrettelægge nye udbudssteder.

Maskinmesteruddannelsen har et stærkt maritimt dna, men vi uddanner til en bred vifte af sekto- rer inden for industri, energiforsyning, vand og service, handel og rådgivning. Vi bemærker, at det af aftalen fremgår, at der skal vises hensyn til erhvervslivets behov. Den bedste måde at gøre det på, vil være gennem at undlade at gennemføre optagsbegrænsninger. Vi har fået følgende kommentarer til de varslede nedskæringer på maskinmesterskolerne i Aarhus og København:

Jenny N. Braat, adm. direktør i Danske Maritime:

For den danske maritime industri er adgang til kompetent arbejdskraft absolut afgørende for at sikre fortsat succes og indfri branchens vækstpotentiale. For den maritime industri er netop ma- skinmesteruddannelsen særlig vigtig, idet de mange maritime industrivirksomheder tilsammen be- skæftiger – og er afhængige af – et ganske stort antal maskinmestre. Og branchens behov for ny- uddannede maskinmestre ser ikke ud til at falde de kommende år – tværtimod. Hvis ikke branchen har adgang til maskinmestre i et omfang, der svarer til efterspørgslen, kan det have alvorlige kon- sekvenser for de maritime industrivirksomheder, og vi er derfor bekymrede for, at de varslede ned- skæringer på uddannelsesområdet, herunder særligt visse tekniske uddannelser som maskinme- steruddannelsen og en række ingeniøruddannelser, sker uden den nødvendige hensyntagen til er- hvervets reelle behov.

Anne W. Trolle, direktør for Arbejdsmarked, Rekruttering og Uddannelse, Danske Rederier:

Danske Rederier ser positivt på det samlede udspil, som vil styrke de maritime uddannelser i Dan- mark, men finder nedskæringerne på de maritime uddannelser i Aarhus og København uhensigtsmæssige. Erhvervet efterspørger arbejdskraft til den maritime branche, herunder maskinmestrenes kompetencer. Danske Rederier vurderer, at behovet for arbejdskraft vil være endnu større i fremtiden, og i det perspektiv giver det ikke mening at foretage nedskæringer på de etablerede velfungerende uddannelser.

Tekniq Arbejdsgiverne udtrykker:

”TEKNIQ Arbejdsgiverne ser med bekymring på, at der skal reduceres i antallet af studerende på maskinmesterskolerne i Aarhus og København. Både fordi der allerede i dag er mangel på kvalifice- ret teknisk arbejdskraft i de store byer, men også fordi vi er usikre på, om de varslede nedskæringer reelt vil blive opvejet at et tilsvarende stigende optag på de nye regionale udbud”.

Tina Voldby, underdirektør, Tekniq Arbejdsgiverne.

Side 2 af 3

Den samlede aftale lægger op til såvel nye udbud som nedskaleringer. Behovet for den arbejds- kraft, som vi uddanner, er så stort frem mod 2030, at vi ikke som sektor kan imødekomme er- hvervslivets efterspørgsel uden muligheden for at kunne uddanne flere i København og Aarhus. Det er ikke tilstrækkeligt med de nye regionale udbud. Vi mener derfor, at nedskæringerne på de maritime uddannelsesinstitutioner bør sløjfes.

Vi håber, at I vil tage ovenstående synspunkter med i de videre forhandlinger og ser frem til den fortsatte dialog.

Med venlig hilsen

Anders Hanberg Sørensen
Formand for Maritime Uddannelser